top of page

Praktijk

Privacybeleid

 

Praktijk Kijk op Voeding hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO/AVG. Jouw dossier bevat - naast de NAWTE gegevens - aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen/adviezen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld jouw huisarts.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Kijk op Voeding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit betekent dat ik:

 • Een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim);

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Het doel van verstrekking is dossiervoering en de financiële administratie;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt ik tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld voor overleg met andere zorgverleners of bij waarneming tijdens mijn afwezigheid;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Als jouw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier;

 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats;

 • De datum van de behandeling;

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’ of ‘voedingstherapie';

 • De kosten van het consult.

Cookieverklaring

Als je de website bezoekt wordt er alleen gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Er worden op die manier geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen of verwerkt. Naam en emailadres worden op twee manieren verwerkt op de website: bij het invullen van het contactformulier, worden naam en adres doorgezet naar email info@kijkopvoeding.nl en worden niet opgeslagen op de website. Als een bezoeker zich abonneert op de nieuwsbrief dan wordt zijn of haar emailadres alleen opgeslagen en gebruikt voor dit doel.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op

bottom of page